Chi tiết về Tác giả

Thị Hoài Thu, Phạm

  • S. 141 (2017) - THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH VÀ CÁC ĐỊNH CHẾ TÀI CHÍNH
    Tác động của downside beta đến tỷ suất sinh lợi chứng khoán - nghiên cứu thực nghiệm tại Việt Nam
    Tóm tắt  PDF