Chi tiết về Tác giả

Quang Huy, Phạm

  • S. 141 (2017) - CHỦ ĐỀ NÓNG
    Bàn về khung lý thuyết kiểm soát nội bộ theo coso 2016 và những lợi ích từ việc quản trị rủi ro tại các doanh nghiệp Việt Nam
    Tóm tắt  PDF