Chi tiết về Tác giả

Phú Tùng, Phạm

  • S. 137 (2017) - THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH VÀ CÁC ĐỊNH CHẾ TÀI CHÍNH
    Sự thành công của dự án core banking: một nghiên cứu ở Việt Nam
    Tóm tắt  PDF