Chi tiết về Tác giả

Lê Thông, Phạm

  • S. 145 (2018) - TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP
    Hiệu quả kỹ thuật của các công ty niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh – tiếp cận theo hàm sản xuất biên ngẫu nhiên
    Tóm tắt  PDF