Chi tiết về Tác giả

Đức Chính, Phạm

  • S. 137 (2017) - NHỮNG VẤN ĐỀ KINH TẾ VĨ MÔ
    Long An phát triển khu, cụm công nghiệp xanh theo hướng tăng trưởng xanh
    Tóm tắt  PDF
  • S. 139 (2017) - KỶ NIỆM NGÀY DOANH NHÂN VIỆT NAM
    Tài sản trí tuệ với lợi thế khác biệt hóa sản phẩm trong chiến lược cạnh tranh của doanh nghiệp: trường hợp của Coca-Cola, Apple và bài học cho doanh nghiệp Việt Nam
    Tóm tắt  PDF