Chi tiết về Tác giả

Quỳnh, Phạm Xuân

  • S. 124 (2016) - Nghiên cứu trao đổi
    Tác động của đa dạng hóa thu nhập đến hiệu quả kinh doanh của các ngân hàng thương mại Việt Nam
    Tóm tắt  PDF