Chi tiết về Tác giả

Hương, Phạm Trần Ngọc

  • S. 112 (2015) - Nghiên cứu trao đổi
    Tác động của tín dụng nhỏ từ quỹ hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế đến thu nhập của hộ nghèo tại huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang
    Tóm tắt  PDF