Chi tiết về Tác giả

Nhớ, Phạm Thị

  • S. 106+107 (2015): 106+107 - Nghiên cứu trao đổi
    Nghiên cứu mối quan hệ giựa rủi ro và giá trị của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam
    Tóm tắt  PDF