Chi tiết về Tác giả

Trinh, Phạm Thị Tuyết

 • S. 57 (2010) - Nghiên cứu trao đổi
  Kiểm định sự tồn tại của “Bộ ba bất khả thi” trong điều hành chính sách tiền tệ tại Việt Nam
  Tóm tắt  PDF
 • S. 66 (2011) - Nghiên cứu trao đổi
  Tác động của luồng vốn vào đến cung tiền và mức độ trung hòa của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
  Tóm tắt  PDF
 • S. 82+83 (2013) - Nghiên cứu trao đổi
  Trung chuyển biến động tỷ giá đến các chỉ số giá tại Việt Nam
  Tóm tắt  PDF
 • S. 94+95 (2014) - Nghiên cứu trao đổi
  Hệ thống mục tiêu của chính sách tiền tệ Việt Nam giai đoạn 2000 - 2013
  Tóm tắt  PDF
 • S. 100 (2014) - Nghiên cứu trao đổi
  Chỉ số điều kiện tiền tệ mở rộng: Chỉ số hỗ trợ điều hành chính sách tiền tệ trong ngắn hạn cho Việt Nam
  Tóm tắt  PDF
 • S. 123 (2016) - Nghiên cứu trao đổi
  Tỷ giá trong cơ chế truyền dẫn chính sách tiền tệ Việt Nam
  Tóm tắt  PDF
 • S. 129 (2016) - Nghiên cứu trao đổi
  Nhân tố chung của lạm phát ASEAN
  Tóm tắt  PDF