Chi tiết về Tác giả

Hồng, Phạm Thị Thu

  • S. 115 (2015) - Nghiên cứu trao đổi
    Các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn kỳ hạn nợ của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam
    Tóm tắt  PDF
  • S. 127 (2016) - Nghiên cứu trao đổi
    Biến động giá trị tài sản của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam
    Tóm tắt  PDF