Chi tiết về Tác giả

Thanh, Phạm Thị Nguyệt

  • S. 67 (2011) - Công nghệ ngân hàng
    Đánh giá việc tuân thủ 17 nguyên tắc Basel II về quản trị rủi ro tín dụng tại các ngân hàng niêm yết
    Tóm tắt  PDF