Chi tiết về Tác giả

Linh, Phạm Thị Mỹ

  • S. 121 (2016) - Nghiên cứu trao đổi
    Đánh giá mức độ đáp ứng tiêu chuẩn BASEL II của chỉ tiêu tỷ lệ an toàn vôn theo quy định của Việt Nam
    Tóm tắt  PDF