Chi tiết về Tác giả

Phượng, Phạm Thị Kiim

  • S. 94+95 (2014) - Nghiên cứu trao đổi
    Ảnh hưởng của tính cách cá nhân đến kết quả công việc của nhân viên ngành Ngân hàng tại TP.HCM
    Tóm tắt  PDF