Chi tiết về Tác giả

Hạnh, Phạm Thị Bích

  • S. 28 (2008) - Công nghệ ngân hàng
    Xu hướng phát triển thẻ thanh toán trong nền kinh tế Việt Nam
    Tóm tắt  PDF