Chi tiết về Tác giả

Thư, Phạm Thị Anh

 • S. 4 (2005) - Nghiên cứu trao đổi
  Lạm phát từ lý thuyết đến thực tiễn
  Tóm tắt  PDF
 • S. 5 (2005) - Nghiên cứu trao đổi
  Lạm phát từ lý thuyết đến thực tiễn (tiếp theo).
  Tóm tắt  PDF
 • S. 105 (2014) - Nghiên cứu trao đổi
  Lợi nhuận bất thường và tính thanh khoản của cổ phiếu đối với thông báo chia tách cổ phiếu: Nghiên cứu thực nghiệm trên thị trường chứng khoán Việt Nam
  Tóm tắt  PDF