Chi tiết về Tác giả

Thúy, Phạm Thị Ngọc

  • S. 56 (2010) - Nghiên cứu trao đổi
    Các yếu tố ảnh hưởng đến xu hướng chọn lựa ngân hàng
    Tóm tắt  PDF