Chi tiết về Tác giả

Quốc, Phạm Phú

 • S. 69 (2011) - Chủ đề
  Nghiên cứu khoa học ở Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh
  Tóm tắt  PDF
 • S. 79 (2012) - Đầu tư tài chính
  Tái cấu trúc danh mục đầu tư nhằm gia tăng hiệu quả sử dụng vốn của Tổng Công ty Bến Thành
  Tóm tắt  PDF
 • S. 100 (2014) - Nghiên cứu trao đổi
  Mô hình quản lý vốn và cơ chế giám sát vốn tại các doanh nghiệp nhà nước ở một số nước trên thế giới và kiến nghị cho Việt Nam
  Tóm tắt  PDF
 • S. 102 (2014) - Chủ đề
  Thông tin mềm và cho vay tiêu dùng
  Tóm tắt  PDF