Chi tiết về Tác giả

Kiều, Phạm Nhật

  • S. 10 (2006) - Công nghệ ngân hàng
    Kinh nghiệm quản lý danh mục đầu tư thụ động trên thị trường chứng khoán
    Tóm tắt  PDF
  • S. 11 (2006) - Công nghệ ngân hàng
    Kinh nghiệm quản lý danh mục đầu tư thụ động trên thị trường chứng khoán
    Tóm tắt  PDF