Chi tiết về Tác giả

Điển, Phạm Minh

  • S. 9 (2006) - Nghiên cứu trao đổi
    Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam với việc phát triển các công ty kinh doanh trực thuộc
    Tóm tắt  PDF
  • S. 43 (2009) - Nghiên cứu trao đổi
    Cần có giải pháp tỷ giá và tín dụng phù hợp để thúc đẩy xuất khẩu
    Tóm tắt  PDF