Chi tiết về Tác giả

Duyên, Phạm Mỹ

  • S. 79 (2012) - Nghiên cứu trao đổi
    Nợ nước ngoài của khu vực công tại Việt Nam - Những tồn đọng và hướng khắc phục
    Tóm tắt  PDF