Chi tiết về Tác giả

Khoan, Phạm Khắc

  • S. 7 (2005) - Nghiên cứu trao đổi
    Cổ phần hóa ngân hàng thương mại nhà nước –mục tiêu, yêu cầu và những vần đề nảy sinh từ thực tiễn
    Tóm tắt  PDF
  • S. 12 (2006) - Nghiên cứu trao đổi
    Thúc đẩy nhanh quá trình cổ phần hóa các ngân hàng thương mại nhà nước
    Tóm tắt  PDF