Chi tiết về Tác giả

Bắc, Phạm Hoài

  • S. 57 (2010) - Nghiên cứu trao đổi
    Quan điểm và giải pháp đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành Ngân hàng Việt Nam
    Tóm tắt  PDF