Chi tiết về Tác giả

Mạnh, Phạm Hồng

 • S. 64 (2011) - Nghiên cứu trao đổi
  Phát triển kinh tế cộng đồng cho khu vực nông thôn Việt Nam
  Tóm tắt  PDF
 • S. 75 (2012) - Nghiên cứu trao đổi
  Nâng cao hiệu quả hoạt động tại các tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước tại Việt Nam
  Tóm tắt  PDF
 • S. 85 (2013) - Chủ đề
  Tái cấu trúc nền kinh tế Việt Nam – Thách thức và khuyến nghị
  Tóm tắt  PDF
 • S. 86 (2013) - Nghiên cứu trao đổi
  Yếu tố ảnh hưởng tới hiệu quả kinh doanh của các doanh nghiệp dân doanh trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
  Tóm tắt  PDF
 • S. 109 (2015) - Nghiên cứu trao đổi
  Tăng trưởng kinh tế tại Việt Nam: Nhìn từ đóng góp của yếu tố khoa học công nghệ
  Tóm tắt  PDF