Chi tiết về Tác giả

Anh Thư, Phùng

  • S. 134 (2017) - CHỦ ĐỀ NÓNG
    Tác động của lãi cơ bản trên cổ phiếu và hành vi điều chỉnh lợi nhuận đến giá cổ phiếu trên thị trường chứng khoán Việt Nam
    Tóm tắt  PDF