Chi tiết về Tác giả

Nam, Phùng Đức

  • S. 115 (2015) - Nghiên cứu trao đổi
    Tính độc lập của hội đồng quản trị và thành quả công ty
    Tóm tắt  PDF