Chi tiết về Tác giả

Nam, Phòng KD tiền tệ Ngân hàng Phươ