Chi tiết về Tác giả

Thanh, Nhựt

  • S. 32 (2008) - Diễn đàn Tài chính - Ngân hàng
    Qui định thanh toán không dùng tiền mặt – nhiều vấn đề còn bỏ ngỏ
    Tóm tắt  PDF