Chi tiết về Tác giả

Viện NCPT KT-XH Hà Nội, Nhóm tác giả

  • S. 30 (2008) - Nghiên cứu trao đổi
    Cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước ở Hà Nội – Thực trạng và triển vọng
    Tóm tắt  PDF