Chi tiết về Tác giả

Trung Hung, Nguyen

  • S. 130+131 (2017) - MÔ HÌNH TOÁN KINH TẾ VÀ KHỦNG HOẢNG TÀI CHÍNH
    A Panorama of Additional Concepts for Econometric Analysis and Some Specific Research Issues
    Tóm tắt  PDF