Chi tiết về Tác giả

Xuân Trường, Nguyễn

  • S. 145 (2018) - NHỮNG VẤN ĐỀ KINH TẾ VĨ MÔ
    Tác động của nợ nước ngoài đến tăng trưởng kinh tế Việt Nam dựa trên mô hình vecm
    Tóm tắt  PDF