Chi tiết về Tác giả

Văn Điệp, Nguyễn

  • S. 134 (2017) - THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH VÀ CÁC ĐỊNH CHẾ TÀI CHÍNH
    Ảnh hưởng của siêu trăng đến tỷ suất sinh lời cổ phiếu tại Việt Nam
    Tóm tắt  PDF
  • S. 153 (2018) - BÀI VIẾT
    Đề xuất mô hình kinh doanh cho các ngân hàng thương mại Việt Nam trong bối cảnh fintech
    Tóm tắt  PDF