Chi tiết về Tác giả

Tuyết Khanh, Nguyễn

  • S. 147 (2018) - TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP
    Hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp ngành dầu khí Việt Nam – tiếp cận từ mô hình Dupont
    Tóm tắt  PDF