Chi tiết về Tác giả

Tuấn, Nguyễn

  • S. 113 (2015) - Nghiên cứu trao đổi
    Tổng quan lý thuyết về tác động của kiểm soát nội bộ đến hiệu quả hoạt động và rủi ro của các ngân hàng thương mại Việt Nam
    Tóm tắt  PDF
  • S. 132 (2017) - THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH VÀ CÁC ĐỊNH CHẾ TÀI CHÍNH
    Kiểm soát nội bộ đối với hiệu quả hoạt động và rủi ro phá sản tại các ngân hàng thương mại Việt Nam
    Tóm tắt  PDF