Chi tiết về Tác giả

Trần Xuân Linh, Nguyễn

  • S. 151 (2018) - BÀI VIẾT
    Các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng tiếp cận tín dụng chính thức của doanh nghiệp nhỏ và vừa tại TP. Hồ Chí Minh
    Tóm tắt  PDF