Chi tiết về Tác giả

Trần Thái Hà, Nguyễn

  • S. 132 (2017) - THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH VÀ CÁC ĐỊNH CHẾ TÀI CHÍNH
    Tỷ lệ nợ tối ưu của các doanh nghiệp Việt Nam
    Tóm tắt  PDF