Chi tiết về Tác giả

Tiến Hùng, Nguyễn

  • S. 132 (2017) - TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP
    Nhận diện gian lận báo cáo tài chính tại các doanh nghiệp niêm yết ở Việt Nam
    Tóm tắt  PDF