Chi tiết về Tác giả

Thanh Tú, Nguyễn

 • S. 138 (2017) - TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP
  Nghiên cứu thực nghiệm các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của các ngân hàng thương mại Việt Nam
  Tóm tắt  PDF
 • S. 152 (2018) - QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP
  Ảnh hưởng của sáng tạo đến kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp lớn khu vực Đồng bằng sông Cửu Long
  Tóm tắt  PDF
 • S. 160 (2019) - BÀI VIẾT
  Đo lường kết quả kinh doanh bằng thang đo chủ quan: trường hợp các doanh nghiệp lớn khu vực đồng bằng sông Cửu Long
  Tóm tắt  PDF