Chi tiết về Tác giả

Thanh Huyền, Nguyễn

  • S. 137 (2017) - THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH VÀ CÁC ĐỊNH CHẾ TÀI CHÍNH
    Kiểm định giả thuyết thị trường hiệu quả trên thị trường chứng khoán Việt Nam
    Tóm tắt  PDF