Chi tiết về Tác giả

Thanh Hà, Nguyễn

  • S. 136 (2017) - TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP
    Tỷ suất sinh lợi của cổ phiếu ngân hàng Việt Nam: ảnh hưởng của biến động kinh tế vĩ mô và hàm ý chính sách
    Tóm tắt  PDF