Chi tiết về Tác giả

Thị Uyên Uyên, Nguyễn

  • S. 156 (2019) - BÀI VIẾT
    Tác động của kiệt quệ tài chính, chu kỳ sống đến các chiến lược tái cấu trúc và khả năng hồi phục doanh nghiệp
    Tóm tắt  PDF