Chi tiết về Tác giả

Thị Thu Hiền, Nguyễn

  • S. 154+155 (2019) - BÀI VIẾT
    Tác động của chu kỳ vốn lưu động đến lợi nhuận của các doanh nghiệp niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh
    Tóm tắt  PDF