Chi tiết về Tác giả

Thị Thanh Định, Nguyễn

  • S. 157 (2019) - BÀI VIẾT
    Tác động của phong cách lãnh đạo, vai trò công việc không rõ ràng đến kết quả công việc thông qua tham gia dự toán ngân sách: bằng chứng thực nghiệm tại Việt Nam
    Tóm tắt  Không đề