Chi tiết về Tác giả

Thị Thùy Liên, Nguyễn

  • S. 142+143 (2018) - NHỮNG VẤN ĐỀ KINH TẾ VĨ MÔ
    Vai trò của đầu tư công trong thu hút đầu tư tư nhân và tăng trưởng kinh tế
    Tóm tắt  PDF