Chi tiết về Tác giả

Thị Oanh, Nguyễn

  • S. 145 (2018) - TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP
    Mối quan hệ giữa trách nhiệm xã hội và hiệu quả kinh doanh của các doanh nghiệp bất động sản tại TP. Hồ Chí Minh
    Tóm tắt  PDF