Chi tiết về Tác giả

Thị Mỹ Linh, Nguyễn

  • S. 150 (2018) - NHỮNG VẤN ĐỀ KINH TẾ VĨ MÔ
    Thâm hụt ngân sách, chất lượng thể chế và tăng trưởng kinh tế: bằng chứng thực nghiệm tại các quốc gia Đông Nam Á
    Tóm tắt  PDF