Chi tiết về Tác giả

Thị Loan, Nguyễn

  • S. 134 (2017) - CHỦ ĐỀ NÓNG
    Nghiên cứu hành vi gian lận thuế của các doanh nghiệp tại Việt Nam
    Tóm tắt  PDF
  • S. 147 (2018) - THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH VÀ CÁC ĐỊNH CHẾ TÀI CHÍNH
    Mua bán nợ và xử lý nợ xấu tại một số quốc gia - bài học kinh nghiệm đối với Việt Nam
    Tóm tắt  PDF