Chi tiết về Tác giả

Thị Liên Hoa, Nguyễn

  • S. 149 (2018) - NHỮNG VẤN ĐỀ KINH TẾ VĨ MÔ
    Tác động của đầu tư trực tiếp nước ngoài trong lĩnh vực đất nông nghiệp đến an ninh lương thực của quốc gia tiếp nhận
    Tóm tắt  PDF
  • S. 161 (2019) - BÀI VIẾT
    Tác động của nhà đầu tư nước ngoài đến việc cải thiện hiệu quả thông tin giá cổ phiếu trên thị trường chứng khoán Việt Nam
    Tóm tắt  PDF