Chi tiết về Tác giả

Thị Kim Phụng, Nguyễn

  • S. 139 (2017) - KỶ NIỆM NGÀY DOANH NHÂN VIỆT NAM
    Năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương mại: tiếp cận lý thuyết từ nguồn gốc chuỗi giá trị
    Tóm tắt  PDF
  • S. 147 (2018) - NHỮNG VẤN ĐỀ KINH TẾ VĨ MÔ
    Phương pháp ước lượng hiệu quả can thiệp trung hòa của ngân hàng trung ương
    Tóm tắt  PDF