Chi tiết về Tác giả

Thị Hằng Nga, Nguyễn

  • S. 133 (2017) - TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP
    Ảnh hưởng của thanh khoản đến tỷ suất sinh lời của các ngân hàng Việt Nam – phân tích bằng hồi quy phân vị
    Tóm tắt  PDF