Chi tiết về Tác giả

Thị Cành, Nguyễn

 • S. 134 (2017) - THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH VÀ CÁC ĐỊNH CHẾ TÀI CHÍNH
  Đo lường rủi ro tín dụng của khách hàng doanh nghiệp tại ngân hàng thương mại
  Tóm tắt  PDF
 • S. 142+143 (2018) - NHỮNG VẤN ĐỀ KINH TẾ VĨ MÔ
  Vai trò của đầu tư công trong thu hút đầu tư tư nhân và tăng trưởng kinh tế
  Tóm tắt  PDF
 • S. 154+155 (2019) - BÀI VIẾT
  Phân tích hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp theo hình thức sở hữu tại Việt Nam
  Tóm tắt  PDF